ข้อกำหนดทางกฎหมาย


เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการโดย Internet Mining Machine Rental Mining Platform (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแพลตฟอร์มเช่าเครื่องทำเหมือง) โดยทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้, อ่านเนื้อหาใด ๆ, ดำเนินการลงทะเบียน, ดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้หรือใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่กับคุณ หากคุณไม่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ แพลตฟอร์มเช่าเครื่องทำเหมืองขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดทข้อกำหนดดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสิทธิในการอัพเดทเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณในทันที ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม แพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธให้ผู้ใช้รายใดก็ตามเข้าถึงและเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ อีกทั้งแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับเปลี่ยน,และอัพเดทแถลงการณ์นี้ได้ตลอดเวลา

ประการแรก คำแถลงลิขสิทธิ์ แพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่เป็นอิสระเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้ หรือมีสิทธิแบ่งปันลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บเพจกับผู้ให้บริการข้อมูลในเว็บเพจที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถคัดลอกหรือทำซ้ำบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มให้เช่าเครื่องขุดเหมืองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่
ชื่อโดเมน, เครื่องหมายการค้า, ข้อความ, เนื้อหาภาพและเสียง, กราฟิกและรูปภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่สามารถคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในรูปแบบใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สอง ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนชื่อผู้ใช้, อีเมล์, ข้อมูลและที่อยู่ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ เราขอสัญญาว่าจะไม่ขายหรือนำเสนอให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้
แพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองจะไม่เผยแพร่หรือแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ ที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้: แพลตฟอร์ม wil-2
1. ได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน
2. ตามคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินของศาล, สถาบันอนุญาโตตุลาการ, และกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ
3. สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานหรือมีกระทำการอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่
5. เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ
หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการที่เรามีไว้ให้หลังจากลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ควรยอมรับข้อมูลดังต่อไปนี้: ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง, ทันสมัยและครบถ้วนเมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้และอัพเดทข้อมูลการลงทะเบียนตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง,ทันสมัยและครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลผิดพลาด, เป็นเท็จ, ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือหากเว็บไซต์นี้มีเหตุผลที่จะสงสัยได้ว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้อง, เป็นเท็จ, ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด เว็บไซต์นี้สงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ในปัจจุบันและในอนาคต

ประการที่สาม คำชี้แจงเครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมน รูปแบบการให้เช่าเครื่องขุดเหมืองทั้งหมดและคำเครื่องหมายการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์แพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมือง (www.rhy.com) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของแพลตฟอร์มให้เช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ในประเทศจีนหรือประเทศอื่น ๆ และหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มการเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ ห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าข้างต้นใด ๆ โดยหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ
ชื่อโดเมนของเว็บไซต์เช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ซึ่งก็คือ www.rhy.com ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ โดยไม่อนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลใดนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่

ประการที่สี่ การเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ หากคุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเรา คุณสามารถเชื่อมโยง,kยังเว็บไซต์นี้ได้หลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมือง หลังจากมีการเชื่อมโยงแล้ว หากแพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองคิดว่าการเชื่อมโยงไม่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์และวัตถุประสงค์ เราก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมโยงได้ อีกทั้งเมื่อเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ โปรดใช้ลิงก์ข้อความ (เช่น ในการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มการเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ ห้ามไม่ให้มีการใช้ลิงก์ข้อความ) คลิกที่ลิงก์เว็บไซต์นี้เพื่อเปิดหน้าต่าง โดยไม่สามารถแสดงผลฟอร์มภายในกรอบของเว็บไซต์ผู้สร้างลิงก์ได้

V. การยกเว้นความรับผิด ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าแพลตฟอร์มการเช่าเครื่องขุดเหมืองจะไม่รับผิดในเรื่องดังต่อไปนี้:
(1) ขาดทุนจากการทำธุรกรรม
(2) สูญเสียกำไรจากการซื้อขายหรือสัญญา
(3) การหยุดชะงักทางธุรกิจ
(4) การสูญหายของข้อมูล
(5) ความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูล
(6) การสูญเสียกำลังการขุดหรือการถอนเงินออกจากตลาด
(7) ปัจจัยด้านนโยบายที่ทำให้เกิดความสูญเสีย
(8) เหตุสุดวิสัยที่ทำให้เกิดความสูญเสีย
นับตั้งแต่เปิดบริษัทเป็นต้นมา แพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองก็ได้อุทิศให้แก่อุตสาหกรรมเหมืองแร่บิทคอยน์ โดยให้บริการแก่เหมืองแร่ทั่วทุกแห่ง ตั้งแต่การจัดหาเครื่องจักร, การทำเหมือง, การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม, การใช้งานเหมืองและการถอนรายได้ ในมุมมองของแนวคิดในการลงทุนของ Cloud Computing Power Mining Service จากการดำเนินงานภายในจนถึงการดำเนินงานอย่างเป็นทางการในปัจจุบันเรายึดมั่นใน การปฏิเสธการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เต็มรูปแบบ, การคำนวณการดำเนินงานแบบเปิดกว้างและโปร่งใส โดยนวัตกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้ใช้ โดยเราเป็นแพลตฟอร์มบริการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดให้บริการธุรกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนเพื่อนและลูกค้าของเราให้มีรายได้สูงสุด
การใช้แพลตฟอร์มเช่าเครื่องขุดเหมืองแร่ไม่ว่าในลักษณะใด (รวมถึงการใช้งานโดยตรงและการใช้โดยอ้อม) ถือว่าเป็นการยอมรับในคำแถลงนี้ โดยเนื้อหาของคำแถลงนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเนื้อหาของคำแถลงนี้จะได้รับการตีความและใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน